Comment procédons-nous?

Algemene en gespecialiseerde oogheelkunde

Het medisch team telt 3 oogartsen en heeft een sterke reputatie in de algemene oogheelkunde. Elke oogarts heeft zich ook gespecialiseerd in een deelgebied van de oogheelkunde. Van een gewone bepaling van de gezichtsscherpte, over gespecialiseerd onderzoek met digitale fluo-angiografie, tot laserbehandelingen voor diabetespatiënten. Dokter De Wilde is tevens gespecialiseerd in cataractoperaties en refractiechirurgie, gaande van femtolasik, ICL tot heldere lensvervanging. Ook worden er ooglidcorrecties met de CO2 laser uitgevoerd. Dit alles kan in het Eyecenter.

Raadplegingen in het Eyecenter Latem

Welkom op de site van het Eyecenter gevestigd in Eeklo, Merelbeke, Sint-Martens-Latem en Terneuzen. Op deze site zal u informatie terug vinden over een aantal veel voorkomende oogproblemen. Hier vindt u ook de praktische informatie voor het maken van een afspraak bij Dr. Fernand De Wilde, Dr. Katrien Vandekerckhove, Dr. Caroline Dauwe.

Na telefonische contactname (09/225.61.90) komt u terecht bij de secretaresse die u in functie van uw probleem zo snel als mogelijk een afspraak zal geven. Helaas worden we geconfronteerd met oplopende wachttijden tgv. het aangroeiend bestand van chronische patiënten en de blijvende toeloop van nieuwe patiënten. Het oogartsencentrum is zich bewust van het feit dat dit haaks staat op een efficiënte dienstverlening en probeert al het mogelijke om hier een oplossing voor te vinden. De beperkte instroom (numerus clausus) in de geneeskunde zorgt er evenwel voor dat het zeer moeilijk wordt om nog nieuwe oogartsen aan te trekken.

Om u snel te kunnen helpen is het zinvol dat het secretariaat reeds wat voorinformatie krijgt over uw problematiek. Zo kan er beter rekening gehouden worden met de dringendheid van bepaalde oogziekten. Gelieve in enkele korte bewoordingen uw oogprobleem te omschrijven bvb snelle vermindering van scherpte in één oog ,een kwetsuur van het oog of duidelijke ontsteking (roodheid) en pijn aan de ogen, informatie over femtolaser, ik wil van mijn bril af. Indien u reeds vroeger oogproblemen heeft gehad is het ook nuttig van deze voorgeschiedenis te vermelden (bvb. cataract, glaucoom of maculadegeneratie…).

Dringende problemen zullen steeds voorrang krijgen en worden op korte termijn ingelast in het programma. U moet evenwel beseffen dat niet elke klacht als even dringend kan worden beoordeeld zoniet wordt het hele afsprakensysteem ontwricht en is niemand meer tevreden.

Onderzoeken

 • algemeen oogonderzoek zowel voor kinderen als volwassenen
 • brilvoorschriften
 • chauffeursonderzoek (medische schifting voor rijbewijs)
 • oogdrukmeting (opsporen van te hoge oogdruk of glaucoom)
 • opvolging van glaucoom door middel van oogdrukmeting en centraal gezichtsveldonderzoek
 • opvolging van diabetespatiënten door middel van netvliesonderzoek en fluo-angiografie (het nemen van foto’s van de bloedvaten van het netvlies na inspuiting van een contraststof)
 • echografie van het voorste oogsegment als voorbereiding op een operatie
 • endotheelmeting (meting van de achterkant van het hoornvlies) als voorbereiding op een cataractoperatie, phake implantlenzen

Stappenplan

“Ik wil verlost zijn van bril of contactlenzen”

Quickscan

U kunt bij ons vrijblijvend en gratis een quickscan laten uitvoeren. De quickscan is een twintig minuten durend onderzoek waarbij we de noodzakelijke metingen doen om te bepalen of u al dan niet geschikt bent voor een behandeling. Wanneer dit van tevoren werd afgesproken kan bij een positieve uitslag van de quickscan het uitgebreid vooronderzoek aansluitend plaatsvinden of we maken hiervoor een nieuwe afspraak.

Vooronderzoek

Wij voeren een oogheelkundig en optometristisch vooronderzoek uit om te bepalen of u voor refractiechirurgie in aanmerking komt. Wij meten onder meer de pupilgrootte en de refractieafwijking van de ogen.
Alle vooronderzoeken worden gedaan door gediplomeerde optometristen samen met de oogarts.
Noodzakelijk:

 • Heeft u zachte contactlenzen dan stopt u 2 weken voor het vooronderzoek met het dragen hiervan. Alternatief: dragen van een bril gedurende 2 weken.
 • Heeft u harde [zuurstofdoorlatende] contactlenzen dan mag u die niet meer dragen vanaf ongeveer 4 weken voor het vooronderzoek. Een alternatief is het dragen van een bril gedurende 4 weken, of twee weken zachte contactlenzen en de laatste 2 weken een bril.

Tijdens het vooronderzoek maken we ook gebruik van de Orbscan.

Met de Orbscan voeren we een topografie van het hoornvlies uit.
Van zowel de voor- als de achterzijde van het hoornvlies meten we op een groot aantal punten de kromming en de dikte. Zo weten we of de parameters voldoende zijn om op een veilige manier de refractieafwijking te kunnen corrigeren met de laser.
Bij myopen wordt het netvlies onderzocht.
Voor deze meting moeten we zonodig de pupil verwijden [dilateren] met een oogdruppel.
Na dilateren raden wij af direct de auto te besturen.
Breng daarom iemand mee naar het vooronderzoek!
Het vooronderzoek kan 1 uur in beslag nemen.

Lenssterktemeting

Met de IOL-master meten we de kromming en aslengte van het oog.

Endotheelceltelling van de cornea.

Een onvoldoende aantal cellen sluit bepaalde ingrepen uit.

OCT macula

Een soort scan van je retina die bepaalt of de macula (gele vlek) intact is.

ORA

Dit apparaat meet de rigiditeit van de cornea. Een te elastisch hoornvlies MAG men niet laseren.

Corneale biomechanica analyse
Corneal response analyser van Reichert

Behandeling met laser (femtolasik, PRK)

De behandeling gebeurt poliklinisch in het BOLC (Belgisch Ooglasercentrum te Drongen).
Ziekenhuisopname is dus niet noodzakelijk.

Voorbereiding

Twee dagen voor de behandeling stopt u met het gebruiken van mascara en oogschaduw en begint u met het reinigen van de oogleden en de wimpers met een door ons meegegeven product.
In onze wachtruimte krijgt u eerst een kalmerend tabletje.
Terwijl u naar de operatiekamer wordt begeleid kan degene die u vergezelt plaatsnemen in de videoruimte waar de operatie gevolgd kan worden.
Even voor de laserbehandeling doet de ok-assistente een verdovende druppel in de ogen.

Op de behandeltafel

De ok-assistente brengt een tweede verdovende druppel in. U krijgt een steriele doek over het gezicht.
Vervolgens plaatsen we een ooglidsperder om knipperen te voorkomen. Bij de FEMTOLASIK-behandeling maakt de chirurg met de femtosecondlaser een flapje in het hoornvlies dewelke mesvrij is.
Tijdens het snijden van dit flapje merkt en voelt u niets!
De chirurg vraagt u dan naar een groen fixatielichtje te kijken.
Het flapje wordt opzij geklapt, waarna de chirurg met de excimerlaser het hoornvliesoppervlak bijslijpt. Dit duurt nauwelijks een minuut.
Tijdens de behandeling ziet u wat wazig.
Wanneer we het flapje terug op zijn plaats leggen, wordt het groene fixatielichtje weer scherper zichtbaar.
Het flapje hecht zich onmiddellijk terug vast op het hoornvlies.
We behandelen het tweede oog nadat we de energie van de laser opnieuw nauwgezet hebben gecontroleerd.
De ingreep en ook de postoperatieve periode is pijnloos.
De gehele procedure duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Nazorg

Na de behandeling mag u direct naar huis. U krijgt een beschermende bril voor de eerste dag en voor ‘s nachts gedurende de eerste week na de behandeling. De eerstvolgende dagen druppelt u antibioticadruppels, ontstekingsremmende druppels en kunsttranen in de ogen om ondermeer infecties tegen te voorkomen. De assistente legt u hiervoor een druppelschema uit waarop duidelijk is aangegeven hoe u de medicatie dient te gebruiken. Enige irritatie van de ogen gedurende enkele dagen kan voorkomen. Wanneer de gezichtsscherpte minimaal 50 procent is, mag u al autorijden en alle andere activiteiten hervatten. U mag echter drie weken niet zwemmen, onder de zonnebank, in de sauna of intensieve sporten beoefenen.
Het eerste jaar na de behandeling is bij fel zonlicht een goede UV-beschermende zonnebril nodig.

Controles

‘s Namiddags na de lasertherapie controleren we de gezichtsscherpte en de positie van de flap.

Volgende controles:

 • na een week
 • vervolgens na 1 maand (topografie)
 • na 6 maanden
 • een jaar na de behandeling

Uiteraard kunt u tussentijds -naar behoefte- ook bellen voor een afspraak.
Indien nodig kunnen we na de behandeling de flap terug oplichten en een bijcorrectie verrichten. Dit blijkt bij ongeveer 2 procent van de patiënten nodig te zijn en wel met name bij patiënten met een hoge refractieafwijking. Bij laser blended vision ligt de frequentie van retouches iets hoger.
Een kleine restafwijking van plus of min 0,50 wordt niet gecorrigeerd. Alle consultaties binnen een periode van drie maanden worden niet aangerekend.

Complicaties

Geen enkele vorm van chirurgie is zonder risico, dus ook bij ooglaseren of contactlensimplantaties kunnen complicaties voorkomen. Gelukkig zijn de risico’s bij deze behandeling zeer laag, zeker bij het Eyecenter. Wij werken met de beste oogartsen, optometristen en verplegend personeel. Zij zijn allen hoog opgeleid en volgen jaarlijks vele seminars om hun kennis up to date te houden. Ook onze apparatuur voldoet altijd aan de hoogste eisen.
Op deze manier kunnen we complicaties tot een minimum beperken.
Omdat we u volledig willen informeren treft u hieronder een overzicht aan van de complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

1. Onder- of overcorrecties

We kunnen met refractiechirurgie geen 100 procent resultaat beloven. Dat kan bij geen enkele vorm van chirurgie.
We kunnen mogelijk iets teveel of iets te weinig corrigeren. Over het algemeen komen ondercorrecties meer voor dan overcorrecties. De kans op onder- of overcorrecties neemt toe naarmate de afwijking groter is.

2. Verblindingsverschijnselen

In de vroege postoperatieve periode zien ongeveer 5 tot 10 procent van de behandelde patienten

 • glare (starbursting); of
 • halo’s (kring rondom een lichtbron).

Vooral mensen met erg grote pupil zien dit als het donker is. Dit fenomeen verdwijnt normaal binnen enkele maanden. Uit onderzoek blijkt dat de mogelijke glare (schitteringen) na de behandeling minder is dan bij het dragen van contactlenzen.

3. Infecties

Vaak denken patiënten dat dit de meest voorkomende complicatie is. In werkelijkheid is de kans op infectie zeer klein. Statistisch is deze 1 op 5000.
Ter vergelijking:

 • Met zachte contactlenzen hebt u een kans van 1 op 600 om een ernstige hoornvliesinfectie te krijgen met blijvende schade aan het hoornvlies tot gevolg.
 • Bij autorijden hebt u jaarlijks een kans van 1 op 150 op een ongeluk.

Bij vroegtijdige ontdekking kunnen we infectie normaal goed behandelen met medicatie.
U moet u nauwgezet aan de instructies van de oogarts houden.

 • antibioticadruppels na de operatie indruppelen;
 • gedurende drie weken niet wrijven in de ogen;
 • gedurende drie weken niet zwemmen of onder de zonnebank;

Indien u toch een rood oog krijgt, raadpleeg dan zo snel mogelijk de behandelende oogarts.

4. Flapcomplicaties (met femtosecond laser)

In de FEMTOSECOND LASIK-techniek maken we een flapje in het hoornvlies. Hierbij kunnen een aantal dingen misgaan. Dit betreffen oplosbare problemen, die soms een iets tragere genezing tot gevolg kunnen hebben.
a. Plooitjes: Sporadisch kunnen er plooien in de flap komen enkele dagen na de operatie. Indien deze plooien het zicht verminderen, kunnen we de flap eenvoudig terug openmaken en de plooien gladstrijken.

b. Epitheelingroei:
Het epitheel is het bovenste deklaagje van het hoornvlies. Tijdens de LASIK-techniek blijft dit laagje intact. Tijdens de helingsfase kan een aantal cellen vanuit de wondrand onder de flap doorgroeien. Dit komt voor bij nauwelijks 1/1000 van de behandelingen en dan vooral bij een redo. Meestal is het zelflimiterend en hoeft er niets te gebeuren. Als de cellen te centraal groeien, verwijderen we ze. Dit gebeurt door de flap voorzichtig op te tillen en de ingegroeide cellen te verwijderen.

c. Flapverschuivingen:
Het verschuiven van de flap gebeurt uiterst zelden omdat hij vast komt te zitten onder de rand gemaakt met de femtosecond laser. Het is meestal te wijten aan het wrijven in het oog. Om deze redenen adviseren we u om voorzichtig te zijn de eerste week na de operatie: · vooral niet wrijven in het oog; en · ’s nachts een beschermend schelpje of bril dragen. Mocht de flap dan toch verschuiven, dan merkt u dit aan een plotse daling in gezichtsscherpte. Het flapje kunnen we eenvoudig terugleggen, zonder blijvende gevolgen.

d. Droge ogen:
Na een LASIK-behandeling is de traanfilm soms wat verstoord, zodat uw ogen onvoldoende bevochtigd worden. Dit kan leiden tot een schurend gevoel, met mogelijk een wat minder goed zicht. Dit houdt meestal slechts enkele weken aan, waarna de traanfilm zich weer herstelt. Om deze reden moet u gedurende twee maanden na de ingreep veelvuldig kunsttranen druppelen. Met de femtosecondlaser maken we zeer dunne flapjes waardoor er minder zenuwvezels worden doorgehaald.

5. Regressie

Na de laserbehandeling kan er een zekere terugval zijn van resultaat. Dit komt vooral voor bij een sterke myopie of sterke hypermetropie welke we behandelen. Normaliter kan er een correctiebehandeling plaatsvinden.

6. Cornea ectasie

Na een lasikbehandeling kan er een cornea ectasie optreden. Deze complicatie is uiterst zelden. Door het uitvoeren van de ORA voor de ingreep sluiten we deze complicatie vrijwel uit. Er onstaat aan de binnenkant van het hoornvlies een soort blaasje door een verzwakking van de cornea. Risicofactoren voor deze aandoening zijn, een stijl hoornvlies, hoge myopie, het te diep laseren zodat er in de diepte minder dan 250 micrometer overblijft. Soms is er een familiale historiek en wrijft de patient chronisch in de ogen met als gevolg een gedaalde cornea elasticiteit. Behandeling van deze aandoening is intacs, riboflavineUVA (corneale crosslinking CXL).

Administratie

Toestemmingsformulier

Voor we tot behandeling over gaan, vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hiermee bevestigt u de informatie ten aanzien van de aard, risico’s en verwachtingen te hebben gekregen, gelezen en begrepen.
Uiteraard beantwoorden onze oogartsen en optometristen vooraf graag al uw vragen.

Privacy

De wet op privacy leven wij strikt na. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. Enkel de behandelende arts of optometrist raadpleegt uw dossier. Op eenvoudig verzoek kan u alle info over uw dossier bekomen.

Heeft u nog meer vragen?